Algemene voorwaarden

Alle prijzen zijn excl. BTW

Alle prijzen zijn excl. BTW

Homepage 8211 Oud
Direct uit de fabriek
Homepage 8211 Oud
Scherpe prijzen
Homepage 8211 Oud
Duurzaam & kwaliteit
Homepage 8211 Oud
Altijd op voorraad
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Leverancier: Parket-fabriek.nl, verder te noemen Parket-fabriek.nl

De Afnemer: Een klant van de Leverancier

Partijen: De Leverancier en de Afnemer tezamen.

De Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door Parket-fabriek.nl en die van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen Partijen.

De Parketdeskundige: Een onafhankelijke deskundige op het gebied van parketvloeren die is aangesteld door de Leverancier. De onafhankelijke deskundige wordt met wederzijds goedvinden tussen Leverancier en Afnemer tezamen gekozen.

1.2. Algemene Voorwaarden waarnaar door de Afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van hand gewezen.

1.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de Leverancier aan de Afnemer zijn bevestigd.

1.4. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn veertien dagen na kennisgeving daarvan aan de Afnemer.

Artikel 2. Offertes, orders, prijzen en overeenkomsten

2.1. Alle door de Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

2.2. De in offertes, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn voor de Leverancier niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de Leverancier niet bindend.

2.3. De door de Leverancier gehanteerde prijzen zijn af fabriek c.q. af magazijn, exclusief omzetbelasting, exclusief emballage en exclusief vervoer, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2.4. Orders dienen bij voorkeur schriftelijk te worden geplaatst, waarna zij, indien de Leverancier met de order akkoord gaat, zo spoedig mogelijk (indien noodzakelijk, met wijzigingen) door de Leverancier worden bevestigd door middel van een orderbevestiging. Niet-bevestigde orders mogen door de Leverancier nimmer zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

2.5. Overeenkomsten komen eerst tot stand na een schriftelijke orderbevestiging door de Leverancier. De Afnemer is aan deze orderbevestiging gebonden, indien door het niet binnen vijf werkdagen de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ondertekend.

2.6. Orders, door vertegenwoordigers opgenomen, zijn voor Partijen bindend, met dien verstande dat de Leverancier het recht heeft om binnen zeven werkdagen na het plaatsen van de order aan de Afnemer schriftelijk te kennen te geven dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren, indien de ongewijzigde uitvoering van een via een vertegenwoordiger ontvangen order onmogelijk is door omstandigheden, waarvan die vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn. In dat geval zal de order als geannuleerd gelden, tenzij de Leverancier de order reeds schriftelijk heeft bevestigd, danwel Partijen alsnog overeenstemming bereiken.

2.7. Het is mogelijk dat na orderbevestiging blijkt dat zaken niet kunnen worden geleverd conform de orderbevestiging. In dat geval zal de Leverancier de Afnemer daarvan in kennis stellen. Beide partijen hebben in dit geval het recht om de overeenkomst tot uiterlijk drie weken vóór de geplande leverdatum kosteloos te ontbinden. Voor beide partijen geldt echter wel een inspanningsverplichting om samen tot een oplossing c.q. alternatief te komen. De door de Afnemer geleden schade kan (indien na de genoemde termijn wordt ontbonden), naar redelijkheid, op de Leverancier worden verhaald.

2.8. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de Leverancier aan de Afnemer zijn bevestigd.

2.9. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is het de Leverancier toegestaan leveringen naar boven af te ronden op hele c.q. vaste verpakkingen. Indien de order niet verpakt materiaal betreft is een meerlevering van drie procent van de door de Afnemer bestelde hoeveelheid geoorloofd. Een minderlevering is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, niet toegestaan.

2.10 Indien levering van materiaal twee maanden of langer na de orderdatum plaatsvindt en zich kostprijsverhogingen aan de zijde van de Leverancier voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van wijzigingen in heffingen, rechten, accijnzen, grondstoffen en/of valuta, dan is hij gerechtigd om het verschil aan de Afnemer in rekening te brengen. Iedere niet uitgevoerde order of ieder gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen worden geleverd, behoudens het recht van de Afnemer om de nog niet geleverde orders of gedeeltes daarvan binnen acht dagen na kennisgeving van de wijziging aan de Afnemer, schriftelijk te annuleren en te volstaan met het vergoeden van het gedeelte van de order welke door de Leverancier reeds is uitgevoerd op basis van de overeengekomen prijs.

Artikel 3. Levering en transport

3.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de Leverancier. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de Afnemer overgegaan.

3.2. De Partij onder wiens verantwoordelijkheid het vervoer plaatsvindt, dient er voor zorg te dragen dat de zaken altijd in gesloten wagens worden vervoerd.

3.3. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan en nadat alle gegevens die de Afnemer dient aan te leveren, door de Leverancier zijn ontvangen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de door de Leverancier opgegeven termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering heeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal aan de Leverancier een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft de Afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.4. De Leverancier levert in één levering, tenzij met de Afnemer anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Ontvangst en controle

4.1.  Ten behoeve van goede kwaliteitscontrole zal de Leverancier de materialen die hij zelf produceert, zoveel mogelijk voorzien van een permanente code.

4.2. De Afnemer is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming zodra aflevering conform afspraak geschiedt. Indien de Afnemer daarin tekortschiet dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, zoals kosten van opslag en transport, voor zijn rekening. Voor de kosten van opslag geldt dat een bedrag van één procent van de factuurwaarde exclusief BTW per maand verschuldigd zal zijn.

4.3. Door de Leverancier dient een uitgangscontrole plaats te vinden, en door de Afnemer dient een ingangscontrole plaats te vinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door Parket-fabriek.nl opgestelde formulier. Indien er door de Afnemer geen ingangscontrole heeft plaatsgevonden, is geen reclamatie mogelijk.

4.4. Bij levering van iedere order ontvangt de Afnemer het in artikel 4.3 genoemde formulier. De ingangscontrole dient door de Afnemer plaats te vinden. Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd dient de Afnemer hiervan binnen twee werkdagen melding, middels toezending van het formulier, te doen bij de Leverancier. Wanneer geen melding plaatsvindt, verklaar de Afnemer de zaken: in goede staat, en op tijd, en in de overeengekomen hoeveelheid te hebben ontvangen (op pallet / collie niveau). Reclamatie op grond van gebreken die niet zijn gemeld, is uitgesloten. Behoudens gebreken die ten tijde van de aflevering niet kenbaar waren.

Artikel 5

Artikel 6 Product en garantie

6.1. In zijn algemeenheid geldt dat de Leverancier een halffabricaat levert. Hij staat dus in voor het leveren van zaken zonder materiaalfouten. Een professionele installatie, en de verwerking van de zaken tot een eindproduct, is de verantwoordelijkheid van de Afnemer en niet van de Leverancier. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke, is derhalve voor rekening en risico van de Afnemer en kan niet op de Leverancier worden verhaald.

6.2. Parketvloeronderdelen zijn natuurproducten. Natuurlijk afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, finish, maat en gewicht zijn toegestaan. Dergelijke afwijkingen verplichten de Leverancier dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding, en zij geven de Afnemer niet het recht om de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van een leverantie zijn toegestaan, indien deze in overeenstemming zijn met de Europese normstelling (C.E.N.).

6.3. Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de Leverancier naar beste weten verstrekt. De Leverancier aanvaardt voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover deze schriftelijk zijn verstrekt. Op iedere overeenkomst die Parket-fabriek.nl sluit zijn haar leg- en onderhoudsvoorschriften van toepassing die op iedere zending van de Afnemer worden verstrekt. Indien de Afnemer de leg- en onderhoudsvoorschriften niet heeft ontvangen dient de Afnemer dit binnen 5 dagen na levering aan de Leverancier te laten weten waarna de leg- en onderhoudsvoorschriften alsnog aan de Afnemer ter beschikking zullen worden gesteld. Instructies en aanwijzingen van de Leverancier dienen door de Afnemer te worden nageleefd, onverminderd de verplichting van de Afnemer tot het verrichten van eigen controles en proeven onder de heersende omstandigheden. De Afnemer dient ervoor zorg te dragen dan zijn medewerkers zodanig zijn geschoold en opgeleid dat deze in staat zijn de door de Leverancier geleverde zaken op deugdelijke wijze te gebruiken en te verwerken.

6.4. De Leverancier verstrekt een garantie tegen materiaalfouten gedurende tien jaar na levering. Voor zaken waarop fabrieksgarantie en/of importeursgarantie rust, gelden de door de fabrikant respectievelijk de importeur afgegeven garantiebepalingen. Toezeggingen van de fabrikant of de importeur buiten de door henzelf gestelde garantiebepalingen, binden de Leverancier niet.

6.5. De garantie is niet van toepassing op gebreken, die ontstaan door normale slijtage, ingeval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, ingeval van onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade, en indien zaken, zonder toestemming van de Leverancier, door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De Leverancier wordt door de Afnemer in de gelegenheid gesteld om binnen twee werkdagen de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Wanneer de Leverancier hiermee in gebreken blijft, wordt de reparatie geacht met de toestemming van de Leverancier van de Leverancier te zijn uitgevoerd en geldt de garantie. In alle andere gevallen die hier zijn genoemd, is nimmer reclamatie mogelijk, ook niet indien die reclamatie plaatsvindt binnen de garantietermijn.

6.6. Indien de Afnemer ter zake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering in verzuim is, dan vervalt iedere aanspraak op garantie.

Artikel 7. Reclamatie en klachtenafhandeling

7.1. Reclamatie is slechts mogelijk indien aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Voorwaarden is voldaan. Er moet dus, behoudens calamiteiten, binnen twee werkdagen een ingangscontrole door de Afnemer hebben plaatsgevonden. Bij calamiteiten stelt de Afnemer de Leverancier hiervan binnen twee werkdagen op de hoogte, en in overleg wordt door Partijen een redelijke termijn voor de ingangscontrole bepaald. Ten aanzien van kenbare gebreken geldt dat zij, op straffe van verval van ieder recht op reclamatie, dienen te zijn gemeld aan de Leverancier. Wanneer melding binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden en de klachten gegrond zijn, zal de Leverancier de vloer terugnemen en bestaat er voor de Afnemer geen betalingsverplichting.

7.2. Reclamaties geven de Afnemer geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een substantieel deel van de order geeft de Afnemer het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order, mits de klachten gegrond zijn.

7.3. Indien de Leverancier een reclamatie in behandeling neem zonder daartoe gehouden te zijn, kunnen de inspanningen van de Leverancier slechts worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat de reclamatie ten onrechte is gedaan dan is de Afnemer verplicht om de ter zake gemaakte kosten, bijvoorbeeld ter zake van werkzaamheden en geleverde zaken, aan de Leverancier te vergoeden.

7.4. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan in het magazijn van de Leverancier bevinden, dienen door de Afnemer voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De Afnemer dient in dat geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen en deze adequaat verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s.

7.5. De Afnemer dient bij het installeren zorg te dragen of doen dragen voor een goede mix van de geleverde parket vloerenonderdelen, doorgaans een mix van vier tot vijf pakken, om de komen tot een getrouwe weergave van de parketvloer. Wanneer er sprake is van parketdelen die qua selectie, kleur, materiaalfouten, duidelijk ontoelaatbaar afwijken, dan dient de Afnemer deze delen niet te plaatsen maar direct ter kosteloze vervanging aan de Leverancier aan te bieden. Vervanging van de alsdan aangeboden parketdelen dient doorgaans binnen twee werkdagen (ingeval van maatwerk) te geschieden. Als blijkt dat vervanging binnen de gestelde termijn niet is te realiseren, is de Leverancier aansprakelijk voor aantoonbare gevolgschade, waaronder eventuele wachttijden, en zijn de actuele Parket-fabriek.nl Herlegkostenvergoedingen van kracht.

7.6. Indien de Afnemer tijdens het installeren van materiaalfouten constateert of had kunnen constateren, met uitzondering van niet of nauwelijks zichtbare gebreken, dan is geen beroep op de actuele Parket-fabriek.nl Herlegkostenvergoedingen meer mogelijk. De Leverancier zal alsdan alleen de betreffende parketdelen vervangen.

7.7. Materiaalfouten die zich eerst openbaren nadat installatie heeft plaatsgevonden, kunnen binnen de garantietermijn schriftelijk worden gemeld aan de Leverancier. De Afnemer dient daartoe uiterlijk binnen twee weken na melding van de klacht door de eindgebruiker, een volledig ingevuld Parket-fabriek.nl beoordelingsrapport te hebben ingediend bij de Leverancier. Een Parket-fabriek.nl beoordelingsrapport kan kosteloos worden opgevraagd bij de Leverancier.

7.8. De klacht dient in eerste instantie door de Afnemer met de eindgebruiker te worden behandeld, in lijn met goed ondernemerschap.

7.9. Indien de Afnemer reeds zelf de klacht heeft gecontroleerd dan kan hij- na de tijdige indiening van het Parket-fabriek.nl beoordelingsrapport zoals beschreven hierboven- de Leverancier verzoeken om een expertisebezoek af te leggen. In dat geval maakt de Leverancier, in overleg met de Afnemer, een bezoekafspraak met de eindgebruiker. De resultaten van het expertisebezoek worden (zonodig na ruggespraak met de producent, indien het voor de Leverancier een handelsproduct betreft) door de Leverancier teruggekoppeld aan de Afnemer. Klachten worden objectief beoordeeld op onder meer de productspecificaties, zoals die te vinden zijn in de specificaties van de Leverancier welke zijn verspreid door middel van prijslijsten of andere circulaires en monsterborden, een en ander met inachtneming van hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Partijen dienen vervolgens eerst in onderling overleg te trachten om tot een oplossing te komen.

7.10. Indien een reclamatie naar de mening van de Leverancier gegrond is, dan zal hij naar keuze hetzij de zaken kosteloos repareren, hetzij een billijke vergoeding betalen.

7.11. Indien Partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken, dan dient de Afnemer bindend advies aan te vragen van een onafhankelijk Parketdeskundige die in overleg met beide partijen is bepaald. De uitspraak van de Parketdeskundige is voor Partijen bindend.

7.12. Gerechtelijke uitspraken en andere vormen van geschilbeslechting tussen de Afnemer en derden (waaronder begrepen de eindgebruiker), zoals uitspraken van een geschillencommissie, binden de Leverancier niet.

Artikel 8. Legkostenvergoedingen

8.1. In het geval dat door de Parketdeskundige een gebrek wordt geconstateerd dat tijdens de levering niet kenbaar was, en de geleden schade niet binnen het gebruikelijke ondernemersrisico van de Afnemer valt, dan kan door de Parketdeskundige aan de Leverancier vergoeding van legkosten worden opgelegd, conform de actuele Parket-fabriek.nl Herlegkostenvergoedingen. De Afnemer stelt een kostenbegroting op, die hij ter accordering voorlegt aan de Leverancier.

8.2. In geval van andere schade dan die in de actuele Parket-fabriek.nl Herlegkostenvergoedingen wordt geacht te zijn begrepen, wordt de vergoeding vastgesteld door de Parketdeskundige, tenzij Partijen in onderling overleg tot een vergelijk zijn gekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Voor alle directe schade van Afnemer is de Leverancier slechts aansprakelijk tot ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende order.

9.2. Voor alle indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken (in de onderneming) van Afnemer is Leverancier nimmer aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door de Leverancier zal de Afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabricaten, -materialen, -hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreken blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die de Leverancier redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop de Leverancier geen invloed heeft.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De eigendom van de door de Leverancier geleverde zaken gaat eerst dan over op de Afnemer nadat deze aan de Leverancier alles heeft voldaan wat aan de Leverancier ter zake van de levering van die zaken – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is.

11.2. De Afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door de Leverancier geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verzoek van de Leverancier is de Afnemer gehouden om in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van de Leverancier.

11.3. Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met de Leverancier gesloten overeenkomt of indien de Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de Afnemer daarin tekort zal gaan schieten, dan is de Leverancier – naast de overigens in de Algemene Voorwaarden beschreven rechten- bevoegd de aan de Afnemer geleverde zaken terug te nemen. Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien onder de Afnemer beslag wordt gelegd, indien de Afnemer surseance van betaling vraagt, indien het faillissement van de Afnemer is aangevraagd of uitgesproken, of indien de Afnemer enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.

11.4. De Afnemer dient de Leverancier, gebruikmakend van zijn eigendomsvoorbehoud, toegang te verlenen tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de Leverancier de Afnemer onherroepelijk tot uitoefening van zijn recht op terugneming.

Artikel 12. Retourleveringen

12.1. De Leverancier is nimmer verplicht om retourleveringen te aanvaarden. In overleg met en na toestemming van de Leverancier kunnen retourleveringen plaatsvinden van voorraadgoederen uit de prijslijst en met standaardafmetingen. Speciale aanhelingsmaten, visgraatvloeren en speciale patronen worden nimmer retourgenomen.

12.2. Voor de afhandeling van een retourlevering worden behandelingskosten in rekening gebracht ter hoogte van minstens twintig procent van de inkoopprijs, en daarnaast worden de eventueel verschuldigde vrachtkosten in rekening gebracht. Restanten dienen binnen één maand na afname te worden geretourneerd. Zij dienen onbeschadigd en schoon, en steeds vochtvrij en verwarmd opgeslagen geweest te zijn. Tevens dienen zij altijd in de originele verpakking te worden geretourneerd. Bijmaterialen, lossen delen en restanten van aanvraagartikelen kunnen niet worden geretourneerd. Alle retourleveringen dienen goed verpakt, op pallets en in wikkelfolie en/of bundelband te worden aangeleverd, en het hout dient het juiste vochtpercentage te hebben. Indien een retourlevering niet aan deze eisen voldoet, dan zal deze niet worden geaccepteerd en zal zij voor de rekening van de Afnemer worden teruggestuurd.

12.3. De retourzending vindt plaats franco aan de fabriek van de Leverancier of de plaats van vestiging van de importeur. De geretourneerde zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 13. Rechts- en domiciliekeuze 

13.1. Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het “Weens Koopverdrag” is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Leverancier, behoudens het bepaalde in de Algemene Voorwaarden ter zake van bindend advies.